Umowa wypożyczenia

UMOWA NAJMU SPRZĘTU („Umowa”)

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia ……………… roku pomiędzy:

 

Wynajmującym - STREFAKIEROWCY.PL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000989075, NIP: 6793247246, REGON 522973193, w imieniu którego działa ………………………………….

a

Klientem – Panią/Panem ….…, zamieszkałym pod adresem: ………………….., PESEL ……………………., nr telefonu kontaktowego ………,

 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

 

 1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi następującego sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, na warunkach wskazanych w Umowie.

 2. Przedmiot Umowy - dane Sprzętu: (typ/model/: znaki szczególne/nr fabryczny): ………………………………………………………sztuk …….. („Sprzęt”). Przy wydaniu Sprzętu Klientowi zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy zawierający m.in. opis stanu Sprzętu.

 3. Okres wynajmu Sprzętu: od dnia ………………. do dnia …………. do godziny ………….

 4. Opłaty za najem Sprzętu: …………………………………….., łącznie …………………..

 5. Zwrotna kaucja za Sprzęt: …………………..złotych, płatna najpóźniej w dniu wydania Sprzętu Klientowi.

 6. Zwrot Sprzętu pod adres: …………………… Sprzęt należy zwrócić ze wszystkimi elementami, śrubami, nakrętkami, zaślepkami, itd. wydanymi Klientowi wraz ze Sprzętem, a także z instrukcjami montażu/demontażu.

 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu w stanie czystym pod rygorem zapłaty kwoty wskazanej w pkt. 11. Regulaminu, tytułem zwrotu kosztów mycia i czyszczenia Sprzętu.

 8. Klient zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu w terminie wskazanym w Umowie, nieuszkodzonego i sprawnego pod rygorem zwrotu kosztów naprawy wskazanych w pkt.12. Regulaminu. Klient nie może dokonywać samowolnie żadnych napraw Sprzętu. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości wskazanej w pkt. 10. Regulaminu.

 9. W przypadku utraty Sprzętu Wynajmujący tytułem odszkodowania ma prawo do zatrzymania kwoty kaucji wpłaconej przez Klienta oraz żądania zapłaty kwoty stanowiącej wartość utraconego przez Wynajmującego Sprzętu po odjęciu kwoty zatrzymanej kaucji.

 10. Wynajmujący ma prawo do potrącenia kwot należnych mu od Klienta z kwoty kaucji.

 11. Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część niniejszej Umowy, podobnie jak sporządzane protokoły przy wydaniu Sprzętu Klientowi i zwrocie Sprzętu do Wynajmującego.

 12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden dla Wynajmującego.

 

 

Wynajmujący:                                                                                                                                  Klient:


 

 

ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU

W STREFAKIEROWCY.PL Sp. z o.o. („Regulamin”)

 

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy najmu zawieranej przez Wynajmującego z Klientem.

 2. Wynajmujący oferuje do wynajmu oryginalne, używane bagażniki dachowe, belki do nart oraz bagażniki rowerowe, szczegółowo wskazane w Umowie.

 3. Montaż i demontaż wynajmowanego Sprzętu leży po stronie Klienta. Klient przed montażem/demontażem Sprzętu zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu/demontażu dołączoną do Sprzętu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu, na którym montowany jest Sprzęt powstałe w trakcie montażu, demontażu, czy też niezgodnego z instrukcją użytkowania Sprzętu.

 4. Minimalny okres wynajmu Sprzętu to 3 doby. Cennik dobowych opłat za wynajem Sprzętu widoczny jest w lokalu Wynajmującego, stanowi także załącznik do umowy najmu Sprzętu.

 5. Rezerwacja Sprzętu dla Klienta możliwa jest maksymalnie na okres 28 dni.

 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu po upływie okresu najmu do jednego z miejsc prowadzenia działalności, tj. Kraków, ul. Gersona 28, lub Głogoczów 851, 32-444 Głogoczów. W przypadku, gdy zwrot Sprzętu nastąpi w innym miejscu niż jego wydanie Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu zwrotu Sprzętu. Wydanie Sprzętu następuje pod warunkiem uiszczenia kaucji oraz opłaty za czynsz najmu Sprzętu w kwotach zgodnie z umową najmu zawartą z Klientem. Wydanie oraz zwrot Sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

 7. Przy wydaniu Sprzętu Klient proszony jest o okazanie dokumentu tożsamości. Dowód tożsamości nie jest kopiowany przez Wynajmującego. Okres najmu rozpoczyna się o godz. 9:00 w dzień roboczy i kończy o godz.17:00 w dzień roboczy od poniedziałku do piątku, lub w sobote o 13.00. Okres rezerwacji Sprzętu oraz okres najmu nie może rozpocząć się, ani zakończyć w niedzielę. Czynsz najmu Sprzętu płatny jest z góry, najpóźniej przy wydaniu Sprzętu Klientowi.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za kradzież, uszkodzenia, dekompletację Sprzętu od dnia wydania Sprzętu.

 9. W przypadku, gdy Klient chce przedłużyć okres najmu poza wskazany pierwotnie w Umowie, zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego mailowo: wypozyczalnia@strefakierowcy.pl lub telefonicznie 12 3463 462 na co najmniej 3 dni robocze przed upływem okresu najmu. Wydłużenie okresu najmu możliwe jest jedynie po otrzymaniu od Wynajmującego zgody na jego przedłużenie, co może nastąpić , o ile okres wydłużenia najmu Sprzętu nie koliduje z rezerwacją danego Sprzętu przez innego Klienta. Za każdą dobę wydłużonego okresu najmu Sprzętu Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego podwójnej opłaty za najem Sprzętu, chyba, ze Strony ustala inaczej. W razie braku zgody Wynajmującego na przedłużenie okresu najmu Sprzętu, Klient zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie wskazanym w Umowie.

 10. W przypadku braku zwrotu Sprzętu w terminie wskazanym w Umowie, Klient zobowiązany jest do zapłaty tytułem opłaty za bezumowne korzystanie ze Sprzętu kwoty 100 zł za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania ze Sprzętu. Kwota ta może zostać potrącona przez Wynajmującego z kaucji.

 11. W przypadku zwrotu Sprzętu zabrudzonego, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 100 zł tytułem zwrotu Wynajmującemu kosztów czyszczenia Sprzętu.

 12. W przypadku uszkodzeń zwracanego Sprzętu lub zwrotu niesprawnego, zdekompletowanego Sprzętu, Wynajmujący ma prawo do potrącenia z kaucji koniecznych kosztów naprawy Sprzętu. Odpowiedzialność Klienta ograniczona jest do wartości utraconego/uszkodzonego Sprzętu. W przypadku, gdy wartość naprawy przekracza kwotę kaucji, Klient zobowiązany jest do uregulowania brakującej kwoty niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

 13. Kaucja zwracana jest Klientowi w dniu zwrotu Sprzętu, pod warunkiem że Sprzęt jest czysty, bez uszkodzeń. W razie zwrotu Sprzętu brudnego, poza opłatą wskazaną w ust. 11. powyżej, zwrot kaucji nastąpi dopiero wyczyszczeniu Sprzętu, nie później niż w terminie 7 dni od zwrotu Sprzętu, o ile Sprzęt nie posiada żadnych uszkodzeń i jest sprawny.

 14. W okresie najmu wskazanym w Umowie Klient nie może, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, oddawać Sprzętu w podnajem, najem, do bezpłatnego używa osobom trzecim w całości lub w części na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości kaucji za Sprzęt.

 15. Administratorem danych osobowych Klienta wskazanym w Umowie najmu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu) jest Wynajmujący. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane Klienta przetwarzane są przez okres realizacji usługi objętej Umową. Podstawą prawną przetwarzania po wykonaniu Umowy jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji Umowy na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Wynajmujący może także wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu realizacji innych ciążących na Wynajmującym, np.  w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.  Klient ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wynajmujący może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Klienta nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.

 16. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wady Sprzętu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art.664 i n. Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad Sprzętu, Klient może złożyć reklamację do Wynajmującego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@strefakierowcy.pl lub listownie na adres: STREFAKIEROWCY.PL Sp. z o.o. ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków.

 17. Klient składając reklamację Sprzętu proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Rezerwacji lub data zawarcia Umowy najmu, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Sprzętu i żądania reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Wynajmującego.

 18. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a umowy najmu zawartej z Klientem, wiążące są postanowienia zawarte w umowie najmu z Klientem.

 19. Jeżeli dowolne postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się wówczas do zastąpienia postanowień nieważnych lub uznanych za nieważne innymi postanowieniami ważnymi.

 


CENNIK wynajmu Sprzętu:

 

Nazwa Sprzętu

 

Opłata za 1 dobę najmu w PLN netto bez VAT

Opłata za 1 dobę najmu w PLN

brutto wraz z VAT

Wartość rynkowa Sprzętu brutto w PLN z VAT

Adapter Active Bike na kolejny rower

4,88

6

299

Bagażnik na hak Acive Bike

na 2 rowery

18,29

22,5

1251

Bagażnik na hak Acive Bike

na 3 rowery

18,29

22,5

1443

Boks Inter Pack Traxer 5.6

18,29

22,5

1499

Boks Inter Pack Traxer 6.6

18,29

22,5

1699

Boks Inter Pack Traxer 8.6

18,29

22,5

1999

Uchwyt rowerowy na dach

Thule ProRide 591

6,1

7,5

340

Bagażnik na hak Thule Velocompact na 3 rowery

20,32

25

2029

Adapter do Thule Velocompact na kolejny rower

6,5

8

599

Atera bagażnik na reling zintegrowany 122 cm 048522

12,19

15

788

Atera bagażnik na reling zintegrowany 137 cm 048537

12,19

15

788

Atera bagażnik na reling tradycyjny 122 cm 048222

12,19

15

699

Atera bagażnik na reling tradycyjny 137 cm 048237

12,19

15

699

Boks Thule Motion XT L

20,32

25

2469

Boks Thule Motion XT XL

20,32

25

2549

 
Kaucja określana jest w Umowie najmu.Aktualna wysokość wymaganej kaucji podawana jest na stronie internetowej.

 

Cennik obowiązujący od dnia 12.06.2019 roku