Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.wypozyczalnia.strefakierowcy.pl (zwanej dalej „Serwisem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu rezerwacji sprzętu w Serwisie internetowym. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w Regulaminie rezerwacji sprzętu w Serwisie internetowym, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Klientów korzystających z Serwisu internetowego jest Wynajmujący, tj. StrefaKierowcy.pl Sp. z o.o. NIP: 6793247246, REGON: 522973193, KRS: 0000989075 z siedzibą pod adresem: ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków (zwany dalej także jako „Administrator danych osobowych”).
3. Użytkownik dokonując Rezerwacji w Serwisie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się z Wynajmującym (mailowo lub telefonicznie lub podczas usługi przypomnienia Hasła do Konta - przekazuje Wynajmującemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
4.1. dokonanie Rezerwacji bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy najmu Sprzętu. Przekazane dane wykorzystywane są w celu dokonania Rezerwacji i realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy najmu, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), tj. wykonanie umowy zawartej przez strony. Na adres email Użytkownika i nr telefonu wskazany w Rezerwacji są automatycznie wysyłane wiadomości przypominające o dokonaniu Przedpłaty, aby Rezerwacja nie została anulowana. Dane przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do dokonania Rezerwacji oraz wykonania Umowy najmu, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
4.2. rejestracja Konta – Użytkownik może dokonać rejestracji Konta w Serwisie internetowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania zawieranych przez Klienta Rezerwacji oraz Umów najmu, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta o nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
4.3. kontakt Użytkownika Serwisu internetowego z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z usługi przypomnienia Hasła do Konta Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Serwisu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, czyli podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie Użytkownika, przed dokonaniem Rezerwacji i zawarciem Umowy najmu Sprzętu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu internetowego.
5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Rezerwacji i/lub Umów najmu Sprzętu zawieranych z Klientem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń określone w przepisach prawa.
6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Serwisu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Serwisu internetowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników Serwisu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
9. Strona internetowa www.wypozyczalnia.strefakierowcy.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie Serwisu internetowego. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.
10. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze stron internetowych, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony w Serwisie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Serwis internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Serwisie internetowym mogą służyć następującym celom:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić zawartość strony Serwisu internetowego, dostosowania do indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać Loginu i Hasła.
12. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
13. W ramach Serwisu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego,
c) „wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu internetowego,
d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki wyglądu strony internetowej itp.,
14. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Serwisie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego.
15. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając z Serwisuu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
16. Witryna internetowa www.wypozyczalnia.strefakierowcy.pl zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwisu społecznościowego Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
17. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a jeśli Administrator danych osobowych posiada także adres email Użytkownika lub Użytkownik zarejestrował Konto – taki Użytkownik otrzyma informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
18. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
19. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza - Użytkownik Serwisu internetowego proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: wypozyczalnia@strefakierowcy.pl lub telefonicznie: +48 12 346 34 62

Kraków, dnia 01 września 2022 roku